สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดประชุมคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุม

จัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อร่วมวิเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนการเรียนรู้ โดยพิจารณามาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒