โรงเรียนบ้านเข็ก สพป.พิษณุโลก เขต 2 ชนะเลิศสรภัญญะ ภาค 5 แข่งขันต่อระดับประเทศ

นายณัฐกิตติ์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็ก เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านเข็ก ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 5 ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ประเภท รองชนะเลิศ 1 ประเภท พร้อมได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ดังนี้

ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ทีมหญิงล้วน

เด็กหญิงศิริรัตน์ อินทร์สุข
เด็กหญิงน้ำฝน แซ่เฮง
เด็กหญิงภูริชญา วรุณสุภัค
เด็กหญิงณัฐกานต์ ย่อมครบุรี
เด็กหญิงปริสา จันทร์แสง
เด็กหญิงจารุมน เนืองเสน

เด็กหญิงอัมธิกา มีไผ่ขอ

ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ทีมชายล้วน

เด็กชายวรุณ ยุติธรรม
เด็กชายอลงกรณ์ สำราญชื่อสกุล
เด็กชายชัยวัฒน์ ภาหวาย
เด็กชายเจษฎา เกิดติ่ง
เด็กชายณัฐภูมิ ข่มอารมณ์
เด็กชายภูธเนศ ทองใบ
เด็กหญิงวุฒิภัทร เหลืองอ่อน

ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน

เด็กหญิงอารยา หนูเทศ
เด็กหญิงพุทธธิดา หุนกระโทก
เด็กหญิงวรรณนิสา แก้วสาสุข
เด็กหญิงญาณิศา เก่าราชการ
เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วเจิม
เด็กหญิงฐิตินันท์ พลับพลา
เด็กหญิงสรัลพร หมวกสันเทียะ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ทีมชายล้วน

เด็กชายอชิตพล เพ็งกระโทก
เด็กชายพงศกร กุญชรชัย
เด็กชายอชิรวิทญ์ สุขสบาย
เด็กชายณัฐพงศ์ นุชเฉย
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงกะโซ่
เด็กชายเนติพล เลิศฟ้า
เด็กชายณัฐพร ตลุ่มเครือ