สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ทดสอบถ่ายทอดสดระบบการประชุมทางไกล

วันที่  5  พฤษภาคม  2563  ณ  ห้องประชุม VDO  Conference  ชั้น  3  อาคาร  1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 โดย  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  เป็นประธานการทดสอบการประชุมทางไกลผ่านช่องทาง  1. Google  Hangout  Meet  2.Youtube โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการประชุมการถ่ายทอดสดทางไกลในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ทดสอบถ่ายทอดสดระบบการประชุมทางไกล