ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ในสังกัด

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนางานในการบริหารจัดการด้านพัฒนาครูผู้สอน ด้านการเรียนการสอน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ พร้อมด้วยครูวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒