อยู่บ้านแต่ไม่หยุดพัฒนา (ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Google Hangout Meet )

   อยู่บ้านแต่ไม่หยุดพัฒนา (ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Google Hangout Meet )       

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00  น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 2/2563  ผ่านระบบออนไลน์  Google Hangout Meet

นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน  นายพลวัฒน์ บุญช่วย นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม- หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangout Meet กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563  เพื่อหารือ แจ้งข้อราชการดังนี้

1) สพฐ จะประเมินใน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ 20 ประเด็นพิจารณาบางประเด็นพิจารณาจะต้องมีการเก็บข้อมูลจากโรงเรียน จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนในการให้ข้อมูลกับเขตพื้นที่

2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะมีแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กับสานักงานเขต ก็ขอความร่วมมือจากท่านผู้บริหารโรงเรียนในการกรอกแบบความพึงพอใจของสานักงานเขตด้วย

3) จังหวัดปัตตานี แจ้งนาเสนอผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค ขนาด 200 มิลลิลิตร ทุกรสชาติ ให้กับส่วนราชการ ในราคาพิเศษหีบละ 297 บาท โดยสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 100 หีบ โดยติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ฝ่ายการตลาดและการขาย อ.ส.ค. หมายเลขโทรศัพท์ 02-279-8622 และ 02-279-8624

4) เทศบาลเมืองปัตตานี ขอความร่วมมือจากข้าราชการ และนักเรียน ในการสำรวจจัดทาข้อมูลประชากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเมืองในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จะทาหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปให้ทราบอีกครั้ง

๕) การช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ขณะนี้ได้รับเงินบริจาคมาแล้วทั้งสิ้นเป็นเงิน 25,575 บาท โดยได้มอบเงินไปเบื้องต้นแล้ว เป็นเงิน 14,000 บาท โดยยังมีอีก 15 โรงเรียน ที่ยังไม่ได้บริจาค เขตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งใน ไลน์ธุรการโรงเรียน ทั้งนี้ ทางเขตจะปิดรับการบริจาคในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และจะได้มอบเงินให้กับนักเรียนเป็นลาดับต่อไป

๖) การเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ประจาเดือนพฤษภาคม 2563 และประจำเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563