ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Conference

สพม.๑๐ ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยระบบ Conference เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อชี้แจงนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)  โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานในการประชุม  ทั้งนี้  มีผู้อำนวยการกลุ่ม และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ๑๔ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบข้อราชการ และนโยบายเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓