สพม. 28 ร่วมรับการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม. ๒๘ พร้อมด้วย ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม. ๒๘ นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม. 28 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28