สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นาย นิคม  กีรติวรางกูร รองผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 4 และศึกษานิเทศก์ทุกคน รับฟังการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Copa 19) ณ ห้องประชุมหางดง  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เชิญ ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร อบรมผ่านระบบ Video Conference เพื่อทราบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากบ้าน Learn from home เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เหมาะสมตามความพร้อมของผู้เรียน และทดสอบวัดความรู้หลังจากการอบรมเพื่อรับเกียรติบัตร  ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ