สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลการอบรมการจัดการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน

วันทึ่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น  3  อาคาร  1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน การประชุมทางไกลฯ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ได้แจ้งคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ในสังกัด เข้ารับการอบรมทางไกลฯ ในครั้งนี้ตามช่องทางที่ สพฐ. พร้อมแจ้งรายละเอียดและรายงานผ่านระบบต่อไป

 

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลการอบรมการจัดการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน