สพป.ลพบุรี เขต 1 > รับฟังการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00-15.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รับฟังการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุม พร้อมมอบนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ พร้อมไฟล์นำเสนอการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ในเรื่องดังนี้ การจัดการศึกษาทางไกล บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ทางไกล DLTVบทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน ทางไกล DLTV ศธ.เปิด 3 มาตรการ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 ผลการสอบ NT ป.3 สพฐ. ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมต่อไป ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 … น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/น.ส.ณิชารีย์ บุญประเสริฐ และ นางทิพาภรณ์ โสภณ ลูกจ้างชั่วคราว : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)