เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. พร้อมด้วย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการสำนักใน สพฐ. เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ การจัดสรรงบประมาณ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2563, การบริหารงานบุคคลทั้งระบบ, การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาศึกษา 2563, การนำเสนอผลการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ, เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของ สพฐ., แนวทางการนิเทศการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การจัดทำพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิวัฒนาการหลักสูตร แบบเรียนไทย และห้องสมุดออนไลน์, และความก้าวหน้าการนำ Contents เข้าสู่แพลตฟอร์ม OBEC Content Center เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม ได้จัดให้มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจ อาทิ นโยบายการจัดการศึกษาของ รมว.ศธ. ความก้าวหน้าในการรับนักเรียนและเปิดปิดภาคเรียน และการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2