ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบฯ

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑  โดย นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสังกัด เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ  ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงาน่เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เมื่อบ่ายวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓