สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเขตพื้นที่

นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก