สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี และอยู่ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยให้คณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ และเพิ่มเติมไปสู่แผนงาน/โครงการ ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก.ต.ป.น.  และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒