สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวางแผนและเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อนำไปปฏิบัติในห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพระเสริม สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูแกนนำที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด