สพป.น่าน เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการก่อสร้างค่ายลูกเสือ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการก่อสร้างค่ายลูกเสือ ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมชมพูพูคา สพป.น่าน เขต 2 ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 5,141,400 บาท ประกอบด้วยดังนี้ ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 2 หลัง ก่อสร้างหอประชุม จำวน  1 หลัง และก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง