สพป.น่าน เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR การก่อสร้างค่ายลูกเสือ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์  จันต๊ะพรมมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR การก่อสร้างค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมชมพูพูคา สพป.น่าน เขต 2   โดยกำหนดให้ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยจะต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและสามารถลงนามจัดซื้อ จัดจ้างได้ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2563