การประชุม ZOOM MEETING เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 นางนาฏธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานการเตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ Corona 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ ZOOM MEETING โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมทางไกล ในการจัดการเรียนการสอนช่วงวิกฤตินี้ โรงเรียนจะต้องดำเนินการภายใต้ประกาศคำสั่งของศูนย์ ศบค./จังหวัด ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของครูและนักเรียนทุกคน รวมไปถึงดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีกำหนดการออกนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2563