สพป. ลำปาง เขต 1 ประชุมบุคลากรในสังกัด ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และปรับแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1