สพป.สร.1 พัฒนาธุรการโรงเรียนในสังกัด

วันที่  24  พฤศจิกายน  2561  ณ  ห้องริมราธา  สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง  จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1  จัดอบรมเพื่อพัฒนาธุรการโรงเรียนในสังกัด  โดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานและบรรยายพิเศษ  นายวันชัย  คำพาวงศ์  รอง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  กล่าวรายงาน  สืบเนื่องจาก  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู  ประกอบกับ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ความสำคัญกับการลดภาระงานครูให้มีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่  โดยไม่ต้องทำงานธุรการ  จึงกำหนดจัดสรรอัตราจ้างธุรการโรงเรียนให้ครบทุกโรงเรียน  ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  เพื่อเสริมประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างธุรการโรงเรียนด้วยกัน  ซึ่งหลักสูตรในการอบรมประกอบด้วย  การจัดการด้านพัสดุ  การจัดการด้านการเงินและบัญชี  และการจัดการด้านงานสารบัญและการรับส่งหนังสือราชการทาง AMSS  ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด  สพป.สุรินทร์ เขต 1 .ในส่วนของวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา (สพป.สร.1) ด้านพัสดุ  ด้านการเงินและบัญชี  ด้านงานสารบัญและการรับส่งหนังสือราชการทาง AMSS