นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธานการประชุมมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา

วันที่  19  พฤษภาคม  2563  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น  3  อาคาร  1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  นายทินกร  หมวกแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาตรฐานสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยมี  ดร.อรชร  ปราจันทร์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์  และคณะทำงานดำเนินการชี้แจงรายละเอียดตามตัวชี้วัด

นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา