สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ติดตามความคืบหน้าในการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์โควิด 2019 (COVID-19) “โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

วันที่  19  พฤษภาคม  2563  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น  3  อาคาร  1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษกำแพงเพชร  เขต  1  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในช่วงสถานการณ์โควิด 2019  (COVID-19)  ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา  โดยเริ่มออกอากาศ  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  ในระบบ SD  ซึ่งจะมีศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน  ให้คำแนะนำคำปรึกษา   ในการประชุมโดยมี  นายทินกร  หมวกแก้ว   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ดร.อรชร  ปราจันทร์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมการประชุม

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ติดตามความคืบหน้าในการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์โควิด 2019 (COVID-19) “โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษกำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 (COVID-19) ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา โดยเริ่มออกอากาศ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ในระบบ SD ซึ่งจะมีศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน ให้คำแนะนำคำปรึกษา ในการประชุมโดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม