สพป.กระบี่ ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติรักษาการ ผอ.โรงเรียน

///////วันที่ 19  พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  17 โรงเรียน และคณะกรรมการดำเนินโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา 9 คน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนที่ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า  ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของโรงเรียน  มีจุดเน้นหลักที่ต้องดำเนินการ คือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ONET และ NT ของนักเรียนให้ได้   และนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  100%
มีทักษะด้านอาชีพ และทักษะชีวิต   โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพในการเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน น้อมนำเอาพระบรมราโชยบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 มาเป็นหลักในการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนด้วย ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทาง