สพป.ลพบุรี เขต 1 > ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องการรับนักเรียน ตรวจสถานรับเลี้ยงเด็ก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดลพบุรี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน สพป.ลพบุรี เขต 1  เป็นคณะกรรมการตรวจติดตาม และแนะนำการดำเนินการตามมาตรการฯ คณะที่ ๗ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สพม.5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดลพบุรี สำนักป้องกันจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องการรับนักเรียน ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตรวจสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านพฤกษชาติ และ โรงเรียนกวดวิชา KUMON (ซึ่งสอนแบบออนไลน์ และให้ผู้ปกครองมารับการบ้านไปทำที่บ้าน) …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)