สพป.ลพบุรี เขต 1 > รับชมการประชุมจาก สพฐ.ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 2020 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น. >>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รับชมการประชุมจาก สพฐ.ชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 2020 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านช่องทางการรับชม www.youtube.com/obectvonline ผู้ดำเนินการชี้แจงประกอบด้วยนายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษากำหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่างๆ ตามปฏิทินการประเมินฯที่ทาง สพฐ. กำหนด และเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)