สพป.ลพบุรี เขต 1 > จัดประชุมเตรียมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 >>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 เพื่อเตรียมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)