สพป.ลพบุรี เขต 1 > ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม นักเรียน เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 (กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางกุลรตี เอกสรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียนวัดหนองเมือง โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ และโรงเรียนวัดหนองแก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (กลุ่มจตุรมิตร) ได้ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม นักเรียน เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid  19 ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ : ถ่ายภาพ …

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)