สพป.ลพบุรี เขต 1 > ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนวัดไผ่แตร และช่วยแก้ปัญหาทีวีของบ้านนักเรียนที่เกิดไหม้และช่วยจูนหาสัญญาณทีวีเพื่อให้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนายทรงพล ศรีวิทยานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่พร้อมผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียนวัดไผ่แตร เข้าตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนวัดไผ่แตร และช่วยแก้ปัญหาทีวีของบ้านนักเรียนที่เกิดไหม้และช่วยจูนหาสัญญาณทีวีเพื่อให้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/โรงเรียนวัดไผ่แตร : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)