สพม.3 นิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และ ศึกษานิเทศก์ สพม.3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมี นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ตลอดจนนำเสนอปัญหา อุปสรรค รวมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ