สพม.28 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 

ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม. 28 พร้อมด้วย ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม. 28 และคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562     ในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28