สพป.พิษณุโลก เขต 3 ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV)

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ โรงเรียนศิริราษฏร์พัฒนา โรงเรียนลาดคื้อ และบ้านห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก