สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่ม ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกล

^^^^วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 (ภาคเช้า) นายสุภาพ  กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่ม ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านป่าลาน ซึ่งได้มอบนโยบาย การรับทราบสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยมีจุดเด่นที่พบคือ โรงเรียนมีการใช้สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ ในการสื่อสารกับผู้ปกครอง ตลอดจนการไปพบปะผู้ปกครอง เมื่อประสบปัญหาด้านระบบจะมีครูด้านICTไปแก้ปัญหาทันที โดยมีโรงเรียนเป็นจุดในการจัดทำใบงานและใบความรู้ ปัญหาที่พบเมื่อทำทดลองการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูมีนักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้น้อย เนื่องจาก อินเทอร์เน็ตช้า เว็บเข้าไม่ได้  ไฟฟ้าดับบ่อยส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เนต  และจากการตรวจเยี่ยมการสอนทางไกลในนักเรียนที่ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู พบว่า มีจานรับสัญญาณแต่ทีวีได้ยินแต่เสียง การเรียนการสอนทางไกลจึงใช้ผ่านโน้ตบุ๊คในระดับประถมศึกษา ส่วนระดับอนุบาลเรียนรู้โดยผ่านทีวี ซึ่งมีการนำนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมมาเรียนด้วย แต่ปัญหาที่พบคือนักเรียนระดับอนุบาลจะสนใจในช่วงทำกิจกรรมร้องเพลงเท่านั้นครูจึงต้องทำใบกิจกรรมมามอบให้ผู้ปกครองเมเติม และมีการใช้โทรศัพท์มือถือในบางครอบครัวจึงไม่เพียงพอกับเด็ก วิธีแก้ปัญหาจึงได้ใช้สำหรับการเรียนทางไกลของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และใช้แบบพี่สอนน้อง  พร้อมกับการเลี้ยงน้องไปด้วย ส่วนในนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในทุกด้านบางครั้งจะไปเรียนร่วมกับเพื่อนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยมีผู้ปกครองที่มีความพร้อมเป็นผู้สอน ส่วนที่ไม่มีความพร้อมจะได้ทำแบบฝึกที่ครูนำไปแจกให้ หากนักเรียนทำแบบฝึกชุดใดไม่ได้หรือไม่ถูกต้องครูประจำชั้นจะสอนเพิ่มเติมช่วงมารับแบบฝึกชุดเดิมและมอบแบบฝึกชุดใหม่ นอกจากนี้จากการนำเสนอปัญหาจากการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูของผู้บริหารสถานศึกษาภายในกลุ่มตำบลห้วยโป่งจะประสบปัญหาและได้ใช้วิธีแก้ปัญหาในแบบเดียวกัน รวมทั้งจะมีการขอกล่องดิจิตอลมายังเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากกล่องรับสัญญาณที่ผู้ปกครองมีไม่สามารถรับสัญญาณได้  ซึ่งทางสพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 จะได้นำผลมาพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดต่อไป../ผอรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ภาพ/ข่าว/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน