สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุม รายนางกอบมณี ทัตติยกุล ผู้จัดการศึกษา ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่เด็กชายเกื้อ ทัตติยกุล สถานที่จัดการศึกษา ณ บ้านเลขที่ ๓ ซอย๓/๒ ถนนบางคล้า – แปลงยาว ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รูปแบบการศึกษานอกระบบ ระดับการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการวัดและประเมินผลดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยพิจารณากลุ่มประสบการณ์/รายวิชา เวลาเรียน กำหนดการเรียน กำหนดค่าน้ำหนัก/หน่วยกิต ในแต่ละกลุ่มสาระและประสบการณ์ ตรวจสอบยืนยันผลการเรียน ผลการวัดและประเมินของผู้เรียน หลักฐาน/ร่องรอยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงาน ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ซีดี แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนและอื่น ๆ ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่สามารถใช้ประเมินความสามารถของผู้เรียน และรายงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และครอบครัวของเด็กชายเกื้อ ทัตติยกุล ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

 

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์