สพม. ๓๔ ออกแบบเผยแพร่สื่อพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน Online ด้วย Google Classroom

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ออกแบบเผยแพร่สื่อพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน Online ด้วย Google Classroom

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) โดยมีการกำหนดใช้สื่อ DLTV, DLIT หรือสื่อการเรียนการสอน Online ที่สถานศึกษาสามารถไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ไม่สามารถดำเนินการจัดการอบรมหรือประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนได้ จึงได้เสนอเครื่องมือ Google Classroom ที่สามารถบริหารและจัดการห้องเรียน การออกแบบการสอน การสนทนาโต้ตอบระหว่างครูกับนักเรียน การมอบหมายและส่งงาน รวมทั้งการทำแบบทดสอบ โดยผ่านระบบ Online อีกทั้งสามารถนำมาใช้แบบบูรณาการร่วมกับ DLTV ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำลังดำเนินการการจัดการศึกษาแบบ Online โดยมีรูปบแบบการใช้งานสื่อพัฒนาความรู้เรื่อง Google Classroom แบ่งเป็น ๓ ช่วงคือ ๑) แบบทดสอบก่อนเรียน ๒) บทเรียนการใช้งาน Google Classroom ๓.) แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ และบุคคลอื่นที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง โดยกำหนดเกณฑ์การผ่านในแบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จึงได้รับเกียรติบัตรรับรองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

https://sites.google.com/view/unit001gcr/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR3GiRJ2U9TyYK5wE-vOwYERMVkojTPzS3M1XvPGN8PCh4pC2IcUYxMk23U