สพม.28 นิเทศ ติตตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 พร้อมด้วยนายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม 28 และคณะศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติตตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) รวมถึงการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

คณะที่ 1 สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว/ยศสุนทร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา โรงเรียนกู่จานวิทยาคม และโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรณ์ฯ

คณะที่ 2 สหวิทยาเขตกันทรารมย์/ลุ่มน้ำมูล
โรงเรียนกันทรารมณ์ โรงเรียนละทายวิทยา
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา โรงเรียนเบญจประชาสรรค์