สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ลักษณะงบดำเนินงาน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ลักษณะงบดำเนินงานตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายเพื่อจะให้โรงเรียนในสังกัดซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า ประปาภายในอาคารเรียนอาคารประกอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาตรวจสอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประชุมการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563