สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำนางมติภา ชัยชิตและนางสาววิไลพร พรมศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นค.1 นายเอลวิส โคตรชมพู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย นายแสงชัย นภาสกุลคูประธานกรรมการโรงเรียนพร้อมคณะครู ออกติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร์” หนองคาย และพื้นที่หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เขตบริการของโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ได้แก่บ้านเด็กหญิงอรดา อินทร์เพชรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ,เด็กชายกฤชนนท์ เจริญสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 และเด็กชายศิริสิทธิ์ สีหอำไพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เพื่อติดตาม ประเมินผลพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)