สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตสุจริตและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 9:00 น.นายไพโรจน์  เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ. สพป. เชียงใหม่เขต 4 ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตสุจริตและชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตประจำปี 2563 ก่อนดำเนินการประชุมนำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริตประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตสุจริตประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมพ. ศ. 2563 จากนั้น มอบนโยบายบรรยายพิเศษแนวดำเนินการขับเคลื่อนเขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่นเวลา 10:00 น ชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA   ประจําปี 2563 และร่วมวิเคราะห์ประเด็นการตรวจ พร้อมมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดโดยนางแสงจันทร์  กันยะมูล ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเวลา 11:00 น.นางปวีณพิมพ์  โรจนมณี ผอ. กลุ่มอำนวยการ ชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสันป่าตอง

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ