สพป.อุดรธานี เขต 1 รับมอบนโยบายการป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนในสถานศึกษา โดยจังหวัดอุดรธานีกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด กำชับให้ทุกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีดำเนินการติดตั้งอ่างล้างมือ ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเทอม ในการนี้มีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมด้วย โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานีเป็นจุดรับสัญญาณการประชุม