การใช้ Google Apps For Education ในการนิเทศการสอน/การรายงานหลังสอน ในยุค 4.0 ที่โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3

การประยุกต์ Google Apps For Education มาใช้ในการนิเทศติดตามการสอน/การรายงานผลหลังสอน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  ประหยัดกระดาษ  และเพื่อความทันสมัยในยุคโรงเรียน 4.0  : ที่โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3

การสรุปรายงานหลังสอนรายบุคคล  เป็นนำข้อมูลจาก Google Sheet ไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Mysql เพื่อสร้างรายงานผ่าน Web Application เป็นรายบุคคล คุณครูสามารถสั่งพริ้นเป็นเอกสารได้เมื่อต้องการ

 

ผลการดำเนินการจากเดิมที่ครูไม่ได้รายงานหลังสอน อันเนื่องจากไม่มีเวลามาพิมพ์เอกสารที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์  แต่หลังจากใช้ระบบนี้ปรากฏว่าครูรายงานหลังสอนครบ 100% เนื่องจากความสะดวก ง่าย รวดเร็ว เนื่องเป็นการใช้  Smartphone  ,Tablet  ซึ่งสะดวกมากกว่าอีกด้วย

นายนิพนธ์ มณีรัตน์