สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนทางไกล

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ปข.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.1 มอบนโยบายและสั่งการ รอง ผอ.สพป.ปข.1 พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานชมรมครูผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์ฯ กลุ่มโรงเรียน ผู้แทน ก.ต.ป.น.และ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนเขตอำเภอในแต่ละเขตอำเภอ โดยมีนางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายเอกภพ กลำพบุตร ประธานชมรมครูผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทับสะแก ประธานศูนย์ฯ และนางสาวอาภัสรา คนงาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม รับฟังปัญหาในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) พร้อมทั้งได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน สำรวจ ติดตามและ รับทราบปัญหาในการเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์ ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในเขตพื้นทีโรงเรียนเขตอำเภอทับสะแก