ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ (Coaching)

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด (Coaching) ณ โรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุชาติ สีต่างคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมคำ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้คำแนะนำ ชี้แนะ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น และพร้อมที่จะรับการประเมิน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมิน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด