พิธีมอบทุนการศึกษาปูนอินทรี ประจำปี ๒๕๖๑

ปูนอินทรียสร้างคน มอบต้นทุนการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาปูนอินทรี ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย                            ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงที่มีฐานะยากจน ให้มีโอกาสทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ จำนวน ๓๑๔ คน ดังนี้
๑. ทุนการศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๒๘๘ ทุน
๒. ทุนการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส.  จำนวน ๒๐ ทุน
๓. ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)   จำนวน ๖ ทุน
โดย นายดำรงศักดิ์ ปาสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสด้านสนับสนุนเทคนิค บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง , ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชนมอบทุนร่วมกัน โอกาสนี้ นางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑  กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี