สพป.จันทบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวรัตนา  อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  2
พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.จันทบุรี  เขต 2   ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์  ได้ให้การต้อนรับ นางลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะฯเพื่อประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการติดตาม
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบทางไกล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2
และลงพื้นที่ตรวจติดตาม ณ โรงเรียนวัดบางสระเก้า  อ.แหลมสิงห์  ตรวจเยี่ยมการเรียนของนักเรียนฯ จำนวน  5 หลัง  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน
และคณะครูผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ