สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมพระเสริม สพป.หนองคาย เขต 1 การนำหลักสูตรไปใช้เป็นการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย และเป็นกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน วิธีการของกระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ น่าจะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร สำหรับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้เป็นคณะครูวิชาการแต่ละโรงเรียน สังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 (เมือง 2) เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวนทั้งหมด 30 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด