สพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมสภาพจริงในการติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนบ้านท่าไม้ และโรงเรียนวัดนางลือ สังกัด สพป.ชัยนาท

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะผู้ตรวจราชการขอ งสพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกล ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านท่าไม้  เยี่ยมบ้านนักเรียน  เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีรอด นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 3 และเด็กหญิงณัฐจิราภา มณีรอด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 8 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท  2. โรงเรียนวัดนางลือ เยี่ยมบ้านนักเรียน เด็กชายณัฐกฤต โตยอด นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ณ บ้านเลขที่ 211 หมู่ 14 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท  จากการลงพื้นที่พบว่านักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนมีทั้งเรียนผ่านทางทีวีและเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน ผู้ปกครองสนับสนุนและให้ความสนใจในการกำชับบุตรหลาน พร้อมได้พูดคุยสอบถามถึงปัญหาและได้ให้กำลังใจคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน  ในการนี้ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้แทนของ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบถุงปันสุขให้กับนักเรียน เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องดำรงชีวิตในสภาวะการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)