สพม.22 เข้าประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมธัยมศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 มอบหมายให้ นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาอนุญาตสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563              ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้แก่ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม และโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม