สพม.21 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุมัติให้สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบซึ่งประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีความพร้อมและความสนใจสำหรับการศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ จาก 5 ภูมิภาค รวม 25 สำนักงานเขตพื้นที่ ๆละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 125 คนเมื่อวันที่ 10 – 12 กันยายน 2561 นะโรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 

          ในการนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สนก. พิจารณาแล้วเห็นควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ได้จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

         นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 ได้นำตัวแทนจาก สพม.21 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา