สพป.สร.1 ดำเนินโครงการธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายให้เยี่ยมบ้านนักเรียนปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม  และในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี   ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า นักเรียนจำนวนมากมีภาวะยากลำบาก เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ปกครองหรือครอบครัวมีฐานะยากจน และประสบปัญหาสภาพบ้าน  ไม่มีความมั่นคงถาวร หรือไม่มีความปลอดภัยในการ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กให้มีที่อยู่อาศัยจึงจัด  “โครงการธารน้ำใจ  สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน”ปี พ.ศ. 2563  โดยความร่วมมือของ  ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ทุกคน  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยเขตพื้นที่ตั้งเป้าในการระดมทุนสร้างสร้างบ้านให้นักเรียน  จำนวน  16  หลังด้วยกัน  และเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2563  ได้ทำพิธี  มอบเงินเพื่อสร้างบ้านให้กับชุดแรกจำนวน  3  หลัง  (หลังละ  100,000 บาท)  ประกอบด้วยหลังที่ 1  เด็กชายปกป้อง ทองใบ  นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ  สังกัดเครือข่ายเมือง 3  หลังที่ 2  เด็กหญิงตรีชฎา  ภูนุภา  นักเรียนชั้น ป.4   โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง   สังกัดเครือข่ายสำโรงทาบ 2   หลังที่ 3  เด็กหญิงณัฐธิดา ภาเมือง    นักเรียนชั้น ป.1  โรงเรียนบ้านกะลัน   สังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ  1  บ้านหลังที่ 1 และหลังที่ 2  ได้รับงบประมาณจาก “โครงการจัดหาทุน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.สร 1”   สำหรับบ้านหลังที่ 3  ได้รับธารน้ำใจจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ส่วนหลังที่เหลือ  จะดำเนินการระดมทุนเพื่อสร้างบ้านนักเรียน จนกว่าจะครบทุกหลัง