สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ นางสาวประภัสรา ธาราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ นางสาวกรวีร์ คำพุฒ ลูกจ้างชั่วคราว และนายฤชากร เย็นศรี ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ นางสาวประภัสรา ธาราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ นางสาวกรวีร์ คำพุฒ ลูกจ้างชั่วคราว และนายฤชากร เย็นศรี ลูกจ้างชัั่วคราว ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา